Thursday, November 19, 2009

Imam Syafii/ Muhammad bin Idris As -Syafii.


Khamis, 19 November 2009/2 Zulhijjah 1430


Muhammad bin Idris al-Syafii, atau Abu Abdillah juga dikenali sebagai Imam Syafii adalah ahli fiqah Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau adalah pengasas kepada mazhab Syafii, salah satu daripada mazhab Islam yang banyak diikuti oleh penganut agama Islam di India, Indonesia dan Malaysia.

Riwayat hidup

1. Imam Syafii dibesarkan di Hijaz, tanah asal Ahli Sunah Waljamaah. Pada awalnya, beliau berpegang kepada ajaran Imam Malik sebelum berhijrah ke Iraq dan di sana beliau didedahkan kepada pentaakulan logik Islam yang diamalkan oleh ahli fiqah Iraq. Setelah itu, Imam Syafii berhijrah ke Mesir, di mana di sanalah beliau memperkenalkan pemikiran, sistem pentaakulan dan ajaran beliau yang pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafii.

Imam Syafie bernama Muhammad bin Idris. Salasilah keturunan beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafie bin Saib bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Abdul Mutalib bin Abdul Manaf. Keturunan beliau bertemu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW pada datuk Nabi Muhammad yang ketiga iaitu Abdul Manaf.


2. Pengajian beliau dalam ilmu fiqah terbahagi kepada tiga peringkat. Peringkat permulaan ialah ketika beliau di Makkah dan Madinah, Hijjaz. Setelah dilatih untuk menjadi ahli fiqah yang mengutamakan Sunnah nabi, beliau dihantar ke Iraq. Di Iraqlah bermula peringkat kedua pengajian beliau, dengan mendapat pendidikan mengenai pentaakulan dalam menentukan syaria Islam. Peringkat terakhir adalah ketika beliau di Mesir dan pengasasan mazhab Syafii.

3. Imam Syafii dilahirkan sama ada di Gaza, Palestin atau di sebuah pekan kecil berdekatan dengan Asqalan atau Askelon di Turki atau Syria (Asqalan ketika zaman itu merupakan sebahagian daripada Syria). Selepas kemangkatan bapa beliau, keluarganya berhijrah ke Palestin bersama-sama dengan Bani Yaman, yang merupakan satu keturunan ibu beliau.Beliau dilahirkan di Ghuzah nama sebuah kampung yang termasuk daerah Palestin, pada bulan Rejab 150 H atau 767 Masehi. Tempat asal ayah dan bonda beliau ialah di Kota Makkah. Imam Syafie lahir di Palestin kerana ketika itu bondanya pergi ke daerah itu demi keperluan penting. Namun di dalam perjalanan menuju Palestin tersebut ayahnya meninggal dunia, sementara Imam Syafie masih dalam kandungan ibunya. Setelah berumur dua tahun baru Imam Syafie dan ibunya kembali ke Kota Makkah.


4. Ketika berumur 10 tahun, beliau berhijrah sekali lagi ke Makkah. Imam Syafii mula mempelajari al-Quran ketika berumur tujuh tahun dan mula mempelajari dan mengingati kitab al-Muwatta' karangan Imam Malik pada umur 10 tahun. Ketika berumur 15 tahun, beliau diberi pengiiktirafan untuk mengajukan pendapat beliau di dalam bidang fiqah.

5. Bapa beliau berasal daripada bani Quraisy, dan nenek moyang Imam Syafii adalah al-Mutallib adalah bapa saudara Nabi Muhammad. Bani Quriasy merupakan penyokong Nabi Muhammad setelah Perang Badar. Sejarah keturunan beliau memberikan beliau martabat dan mungkin juga menjadi sumber inspirasi untuk beliau mempertahankan ajaran Sunah.

6. Membesar di kalangan puak Badwi, Imam Syafii kemudiannya kembali ke Makkah dan memulakan pengajian syaria beliau dengan Muslim bin Khalid al-Zanji, Mufti Mekah ketika itu, Sufian bin Uyaina, dan lain-lain lagi. Walaupun telah diiktiraf untuk menjadi hakim, beliau membuat keputusan untuk meneruskan pengajian dengan Imam Malik. Imam Syafii meinggalkan Mekah ke Madiah untuk bertemu dengan Imam Malik, dan umur beliau ketika itu ialah 22 tahun.

6. Dilahirkan di Gaza pada tahun 150H. Pada umur 2 tahun belian menjadi anak Yatim apabila bapanya meninggal dunia. dan Imam Shafii meninggal di Egypt pada tahun bulan Rejab 204H pada malam Jumaat dan dikebumikna pada hari Jumaat.

7. As-Syafi’i gemar sekali mengadakan perjalanan demi menemui ulama dan menimba ilmu dari mereka. Di sana ia belajar, mendengar sastrawan dan penyair serta melihat kondisi umat Islam. Ia berkata:

”Tidak ada tempat bagi orang-orang cerdas dan beradab untuk istirahat. Maka tinggalkanlah kampung halaman dan merantaulah! Engkau pasti akan mendapat ganti atas apa yang engkau tinggalkan.

Dan gantilah pekerjaan dengan yang baru, karena kelezatan hidup ada dalam pekerjaan baru. Aku melihat bahwa air yang menggenang itu akan rusak. Jika air itu mengalir maka akan baik. Sementara jika ia menggenang akan rusak.”

Perjalanan As-Syafi’i

Dari kota Makkah, ia mengadakan perjalanan ke Madinah untuk menemui Imam Malik dan Muwaththa’nya. Di sana beliau mendiktekan kitab Muwaththa’ karangan Imam Malik yang telah dihafalnya. Kejadian ini membuat Imam Malik kagum.

Dari Madinah, ia bertolak ke Iraq tempat Abu Hanifah dimakamkan. Ia mendengar bahwa Imam Hanafi banyak sekali meninggalkan kitab dan ulama. Di sana ia bertemu dengan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, murid Abu Hanifah. Bahkan, Ibnu Hasan mengijinkan As-Syafi’i tinggal di rumahnya dan menulis seluruh kitab koleksinya.

Dari Iraq, As-Syafi’i kemudian menuju ke negeri Persia dan sekitarnya dengan bekal 3000 dinar dari Ibnu Hasan. Dalam perjalanan ini, kelimuan As-Syafi’i bertambah secara drastis dengan mengawinkan bekal ilmunya dengan melihat realita umat.

Setelah begitu lama di rantau, kerinduan As-Syafi’i kepada gurunya, Imam Malik begitu kuat. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, Imam Malik pada saat itu sedang duduk di kursinya mengajar murid-muridnya. Melihat As-Syafi’i berada di tengah majlisnya, ia turun dan memeluk As-Syafi’i seraya berkata; ”Teruskan pelajaran wahai As-Syafi’i.”

Ketika di Madinah, As-Syafi’i mendapat undangan dari salah satu saudaranya yang bekerja di Yaman. Oleh saudaranya, ia ditawari pekerjaan di bidang peradilan. As-Syafi’i kemudian menerima pekejaan tersebut dan melakukan tugasnya dengan baik. Prestasi ini terdengar hingga ke Makkah melalui jamaah haji yang berasal dari Yaman. Ia kemudian diangkat menjadi hakim di Najran. Selama di Yaman, tidak banyak yang dilakukan As-Syafi’i dalam ilmu pengetahuan. Ia menikah dan dikaruniai anak.

Setelah beberapa tahun di Yaman, As-Syafi’i kemudian kembali ke Makkah dan membentuk halaqah ilmu baru di Masjidil Haram. Halaqah ini menarik perhatian banyak ulama dan pelajar, seperti Imam Ahmad bin Hambal yang berguru kepada As-Syafi’i.

Tak puas mengajarkan ilmunya di Masjidil Haram, As-Syafi kembali ke Baghdad. Ia menetap di Masjid al-Jami dan membentuk halaqoh. Orang-orang berbondong-bondong menghadiri halaqahnya. Ahmad bin Hambal berkata; ”Sebelumnya para ahli hadits tidak banyak mengetahui makna yang terkandung dalam hadits RasuluLlah saw., lalu As-Syafi’i menjelaskannya.”

Setelah lama menetap di Baghdad, As-Syafi’i berkeinginan kuat untuk mendatangi negeri Mesir. Maka, ia kemudian berpamitan kepada murid-muridnya, termasuk Imam Ahmad bin Hambal;

”Sungguh jiwaku sudah sangat rindu kepada Mesir, kota penting padang pasir. Aku tidak tahu apakah kepergianku ini untuk sebuah izzah atau untuk kekayaan. Aku digiring kepadanya, atau jusrtu digiring menuju liang kubur.”

Sampai di Mesir, As-Syafi’i kemudian mengajarkan ilmunya di Masjid Amru di Fustath. Pelajarannya di mulai ba’da shubuh dan berakhir waktu dzhuhur. Di masjid ini, ia mengajar Al-Qur’an, hadits, fiqih, dan sastra. Di sinilah As-Syafi’i menghabiskan sisa usianya. Beliau wafat pada bulan Rajab 204 H pada usia 54 tahun. Penduduk Mesir menziarahi makamnya terus menerus hingga 40 hari 40 malam.

Karya As-Syafi’i

Semasa hidupnya, As-Syafi’i banyak sekali menghasilkan karya berupa kitab-kitab dalam berbagai bidang seperti Al-Qur’an dan Hadits, Fiqih, dan Sastra. Di antara karya-karya Imam Syafi’i antara lain; Ar-Risalah, Al-Umm, Al Imlah As-Shaghir, Al Amali al Kubro, Mukhtasar Al Buwaithi, Mukhtasar Al-Muzani dan sebagainya. Imam Syafi’i juga mewariskan kumpulan syair dalam kitab yang sangat tebal.


Imam Syafie Ditangkap Dan DirantaiKetika berumur 9 tahun beliau telah hafal Al-Quran 30 juz. Umur 19 tahun telah mengerti isi kitab Al-Muwatha’, karangan Imam Malik, tidak lama kemudian Al-Muwatha’ telah dihafalnya. Kitab Al-Muwatha’ tersebut berisi hadith-hadith Rasulullah SAW, yang dihimpun oleh Imam Malik.

Kerana kecerdasannya pada umur 15 tahun beliau telah diizinkan memberi fatwa di hadapan masyarakat dan menjawat sebagai guru besar ilmu hadith serta menjadi mufti dalam Masjidil Haram di Makkah.

Ketika berumur 20 tahun beliau pergi belajar ke tempat Imam Malik di Madinah, setelah itu beliau ke Irak, Parsi dan akhirnya kembali ke Madinah. Dalam usia 29 tahun beliau pergi ke Yaman untuk menuntut ilmu pengetahuan.

Tentang ketaatan beliau dalam beribadah kepada Allah diceritakan bahawa setiap malam beliau membagi malam itu kepada tiga bahagian. Sepertiga malam beliau gunakan kewajipan sebagai manusia yang mempunyai keluarga, sepertiga malam untuk solat dan zikir dan sepertiga lagi untuk tidur.

Ketika Imam Syafie di Yaman, beliau diangkat menjadi setiausaha dan penulis istimewa Gabenor di Yaman, sekaligus menjadi guru besar di sana. Kerana beliau termasuk orang pendatang, secara tiba-tiba memangku jawatan yang tinggi, maka ramai orang yang memfitnah beliau.

Ahli sejarah telah menceritakan bahawa waktu sultan Harun Ar-Rasyid sedang marah terhadap kaum Syiah, sebab golongan tersebut berusaha untuk meruntuhkan kekuasaan Abbasiyah, mereka berhasrat mendirikan sebuah kerajaan Alawiyah iaitu keturunan Saidina Ali bin Abi Talib. Kerana itu di mana kaum Syiah berada mereka diburu dan dibunuh.

Suatu kali datang surat baginda Sultan dari Baghdad. Dalam surat yang ditujukan kepada Wali negeri itu diberitahukan supaya semua kaum Syiah ditangkap. Untuk pertama kali yang paling penting adalah para pemimpinnya, jika pekerjaan penangkapan telah selesai semua mereka akan dikirimkan ke Baghdad. Semuanya harus dibelenggu dan dirantai. Imam Syafie juga ditangkap, sebab di dalam surat tersebut bahawa Imam Syafie termasuk dalam senarai para pemimpin Syiah.

Ketika peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadhan, Imam Syafie dibawa ke Baghdad dengan dirantai kedua belah tangannya. Dalam keadaan dibelenggu itu para tahanan disuruh berjalan kaki mulai dari Arab Selatan (Yaman) sampai ke Arab Utara (Baghdad), yang menempuh perjalanan selama dua bulan. Sampai di Baghdad belenggu belum dibuka, yang menyebabkan darah-darah hitam melekat pada rantai-rantai yang mengikat tangan mereka.

Pada suatu malam pengadilan pun dimulai. Para tahanan satu persatu masuk ke dalam bilik pemeriksaan. Setelah mereka ditanya dengan beberapa kalimat, mereka dibunuh dengan memenggal leher tahanan tersebut. Supaya darah yang keluar dari leher yang dipotong itu tidak berserak ia dialas dengan kulit binatang yang diberi nama dengan natha’.

Imam Syafie dalam keadaan tenang menunggu giliran, dengan memohon keadilan kepada Allah SWT. Kemudian beliau dipanggil ke hadapan baginda Sultan. Imam Syafie menyerahkan segalanya hanya kepada Allah SWT. Dengan keadaan merangkak kerana kedua belah kaki beliau diikat dengan rantai, Imam Syafie mengadap Sultan. Semua para pembesar memperhatikan beliau.

“Assalamualaika, ya Amirul Mukminin wabarakatuh.”
Demikian ucapan salam beliau kepada baginda dengan tidak disempurnakan iaitu “Warahmatullah.”

“Wa alaikassalam warahmatullah wabarakatuh.” Jawab baginda. Kemudian baginda bertanya: “Mengapa engkau mengucap salam dengan ucapan yang tidak diperintahkan oleh sunnah, dan mengapa engkau berani berkata-kata dalam majlis ini sebelum mendapat izin dari saya?”

Imam Syafie menjawab: “Tidak saya ucapkan kata “Warahmatullah” kerana rahmat Allah itu terletak dalam hati baginda sendiri.” Mendengar kata-kata itu hati baginda jadi lembut. Kemudian Imam Syafie membaca surah An-Nur ayat 55 yang bermaksud:

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sesungguhnya Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredhaiNya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa.

Setelah membaca ayat di atas kemudian Imam Syafie berkata: “Demikianlah Allah telah menepati janjiNya, kerana sekarang baginda telah menjadi khalifah, jawapan salam baginda tadi membuat hati saya menjadi aman.” Hati baginda menjadi bertambah lembut. Baginda Harun ar Rashid bertanya kembali: “Kenapa engkau menyebarkan faham Syiah, dan apa alasanmu untuk menolak tuduhan atas dirimu.”

“Saya tidak dapat menjawab pertanyaan baginda dengan baik bila saya masih dirantai begini, jika belenggu ini dibuka Insya-Allah saya akan menjawab dengan sempurna. Lalu baginda memerintahkan kepada pengawal untuk membukakan belenggu yang mengikat lmam Syafie itu.

Setelah rantai yang membelenggu kedua kaki dan tangannya itu dibuka, maka Imam Syafie duduk dengan baik kemudian membaca surah Hujarat ayat 6:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasiq yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

“Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya berita yang sampai kepada baginda itu adalah dusta belaka. Sesungguhnya saya ini menjaga kehormatan Islam. Dan bagindalah yang berhak memegang adab kitab Allah kerana baginda adalah putera bapa saudara Rasulullah SAW iaitu Abbas. Kita sama-sama menghormati keluarga Rasulullah. Maka kalau saya dituduh Syiah kerana saya sayang dan cinta kepada Rasulullah dan keluarganya, maka demi Allah, biarlah umat Islam sedunia ini menyaksikan bahawa saya adalah Syiah. Dan tuan-tuan sendiri tentunya sayang dan cinta kepada keluarga Rasulullah.” Demikian jawab Imam Syafie.

Baginda Harun ar Rasyid pun menekurkan kepalanya kemudian ia berkata kepada Imam Syafie: “Mulai hari ini bergembiralah engkau agar lenyaplah perselisihan antara kami dengan kamu, kerana kami harus memelihara dan menghormati pengetahuanmu wahai Imam Syafie.”

Demikianlah kehidupan Imam Syafie sebagai ulama besar, yang tidak lepas dari berbagai cubaan serta seksaan dari pihak yang tak mengerti akan hakikat kebenaran yang sesungguhnya. Hanya ketabahan dan keimanan serta pengetahuanlah yang dapat menghadapi setiap cubaan itu sebagai suatu ujian dari Allah SWT yang harus kita hadapSUMBER RUJUKAN:


No comments: