Thursday, October 28, 2010

Khamis, 28 Oktober 2010/20 Zulkaedah 1431

Tuesday, October 26, 2010

Selasa,26 Oktober 2010/18 Zulakedah 2010

Saturday, October 23, 2010

Sabty, 23 Oktober 2010/15 Zulkaedah 1431

Friday, October 22, 2010

Jumaat 22 Oktober, 2010/14 Zulkaedah 1431

Thursday, October 21, 2010

Perkahwinan

Khamis,21 Oktober, 2010/13 Zulkaedah 1431

Di dalam istilah hukum muhakahat ia termasuk dalam ertikata perkahwinan , talak, rujuk, serta yang bersangkutan dengan pernikahan.

Apa erti nikah?

Nikah dari segi bahasanya bermaksud berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak: Ijab-kabul (akad) yang membolehkan bersetubuh antara lelaki dan perempuan, yang diucapkan dengan kata-kata yan menunjukkan nikah, mrnrut peraturan yag ditentukan dalam agama.

Hikmat Nikah.
antarnya:

1. untuk membanyakkan zuriat keturunan atau cucu Adam, iaitu membentuk keturunan dan menjaga kehormatan diri.

2. Menambahkan kaum kerabat, mempereratkan hubunhnna silatu rahim antara satu sma lain..

3. Memudahkan datangnya rezeki, sebab rezeki masing-masing kadang-kadang ada di tangan saudaranya.

4. Menjaga keturunan yang baik hingga anak-anak yang dilahirkan betul-betul dapat dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat.

Hukumnya Nikah.

Naikah itu snat hukumnya, bagi oranag yang sudah berkehandak untuk nikah dan wajib hukumnya apabila seorang itu lhuatir akan berzina dan apabila ia telah peroleh pula belanja untuk menlangsunkan erkahwinan itu. Sebab nikah-kahwin ini adalah masuk sunah Nabi saw.

Sesiapa yang membenci perkahwinan bererti ia membenci sunah nabi saw.

Wednesday, October 20, 2010

Rabu 20 Oktober, 2010/ 12, Zukaedah 1431
Rabu 20 Oktober, 2010/ 12, Zukaedah 1431

Tuesday, October 19, 2010

Murtad

Selasa,19 Oktober, 2010/11 Zulkaedah 1431


Murtad, ertinya kembali dan berbalik. Murtad bererti orang yang keluar dari agama Islam berbalik menjadi kafir. Orang-orang yang tidak mengakui lagi salah satu dari hukum-hukum Islam, maka hukumnya adalah murtad atau kafir. Kettka itu hapuslah segala amal ibadatnya di dunia dan di akhirat, apabila ia mati dalam kedaan murtad. Murtad adalah kafir yang paling keji dari segala kekafiran. Murtad itu disebabkan oleh iktikad, perbuatan dan perkataan.

Firman Allah swt;
"Dan sesiapa di antaramu yang murtad dari agamanya lalu ia mati sedang dia dalam kafir, maka telah habislah amalannya dunia dan akhirat. Dan orang semacam itulah yang jadi isi neraka dan mereka kekal di dalamnya"

- (Surah Al Baqarah : 217)

PERAKAR YANG MENYEBABKAN MURTAD:

1. Iktikad (Kepercayaan) 461

1.1. Tidak mengaku bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah Maha Esa dan tidak ada syarikat bagiNya. Atau ia ragu-ragu tentang ada dan keesaan Tuhan itu atau salah satau dari sifatNya.

1.2. Tidak mengakui atau ragu-ragu bahawa Muhammad itu utusan Allah (Rasulullah), untuk menyampaikan petujuk dan kebenaran kepada seluruh manusia, atau mengikari salah satu rasul-rasul Allah yang telah terdahulu dari Nabi Muhammad saw.

1.3. Tidak mengakui lagi, bahawa Al Quran itu turun dari Allah dengan perantaraan Nbai Muhammad saw . Atau ragu-ragu mempercayai salah satu dari ayat-ayat dan hukum yang dinyatakan Tuhan dalam Al Quran itu. Atau menghinanya, seperti melemparkannya ke dalam najis atau memijak-mijak dan lain-lainya.

1.4. Tidak mengakui lagi adanya malaikat-malaikat dan segala yang diserahkan Tuhan epadanya.

1.5. Taidk mengakui atau ragu-agu bahaw hari kiamat datang dan yang bersangkutan dengan itu. Iaitu soal syurga dan neraka, timbangna dosa, dosa dan pahala dll.

1.6.Tidak percaya lagi akan qadar, iaitu ketentuan yang semuanya datang dari Allah, baik yang buruk mahupun yang baik dsn.

1.7. Tidak menhakuia tau ragu-ragu mengikuti keputusan (ijmak sahabt-ahabat-sahabat nabi saw) dalam perkara hukum agama.

1.8. Mengharamkan barang yang dihalalkan Tuhan dan menghalalalkan barang yang diharamkan Tuhan.

2. Perbuatan ynag disengaja:

2.1. Memuja atau sujudkeada berhala..
2.1. Memuja atau sujud kepada matahari
2.3. Memuja atau sujud kepada makhluk-maklhluk lain,
umpamanya dewa, binatang, arwah dll.

3. Perkataan yang sengaja:

3.1. Menuduh orang yang beragama Islam sdengan tuduhan afir atau memanggilmya denha kata-kata kafir.

3.2. Mengatakan bahawa takdir dan ketentuan atau bukan datang dari Tuhan, melainaan dari tiap-tiap makhluk atau dari kekuatan alam sahaja. Atau mengatakan Tuhan itu tidak berkuasa atas apa-apa di alam ini.

3.3. Mengatakan bahawa Allah itu bukan satu, melainkan dua, tiga atau mempunyiai sekutu.

3.4. Mencerca cerca Nabi saw atau salah seorang Nabi Allah dengan perkataan.

Thursday, October 14, 2010

Ibadat haji -Sekali seumur hidup

Khamis, 14 Oktober, 2010/6 Zulkaedah 1431Mulai Bulan Syawal orang yang mengerjakan haji mulai membuat persediaan dan berjalan menuju kota mekah bagi persediaan mengerjakan Haji.

Pihak Tabung Haji telah mula menlaksanakan tugas menguruskan penerbangan pertama pada 9 Oktober lalu sehingga akhir bulan zulkaedah sebelum ibadat haji di mulakan awal zulhijjah .

Dari Abu Hurairah ra katanya: " Rasuullah saw bersabda kepada kami dalam satupengajian sabdanya: " hai manusia! Allah telah mewajibkan keada kamu ibadat Haji, kerana itu hajilah kamu semua !"

Lalu bertanya seorang lelaki, " apakah setiap tahun , ya Rasulullah/"
Beliau diam beberapa ketika, sehingga orang itu bertanya sampai tiga kali. Kemudian beliau menjawab, "Seandainya kukatakan ya , tentulah wajib kamu tunaikan setiap tahun; niscaya kau tidak akan sanggup melaksanakannya. Kerana itu biarkanlah untuk sementara masalah yang belum kujelaskan.

Sesungguhnya orang-orang yang sebelum engkau mendapat celaka kerana mereka banyak tanya dan suka mendebat para nabi mereka. Kerana itu bila kuperintahkan kamu mengerjakan sesuatu, laksanakanlah seboleh-bolehnya, dan apabila kularang kamu mengerjakan sesuatu, hentikanlah segera".

-( HR Sahih Muslim)

Dari Ibnu 'Umar ra, katanya Rasulullah saw bersabda:

"Seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan selama tiga hari, melainkan harus dengan muhrimnya"

- (HR Muslim)

Wednesday, October 13, 2010

Apa itu jihad ?

Rabu, 13 Oktober, 2010/5 Zulkaedah 1431

Definisi Jihad: Yang bererti kekuatan usaha, susah payah dan kemampuan.

Menurut istilah syar'i: "Al jihad ertinya memerangi orang kafir, iaitu berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan baik berupa pekataan atau perbuatan.

Jihad ada 3 jenis:

1. Jihadmelawan musuh yang nyata.
2. Jihad melawan syaitan
3. Jihad melawan hawa nafsu.

Istilah jihad digunakan juga untuk melawan hawa nafsu, syaitan dan orang-orang hasik. Adapun melawan hawa nafsu, ia nitu dengan belajar agama Islam (belajar dengan benar) lalu mengamalkannya kemudian mengajarkannya. Adapun jihad melawan syaitan dengan menolak segala bentuk syubahat dan syahwat yang sellau dihiasi oleh syaitan. Jihad melawan orang fsik dengan tangan, harta, lisan dan hati. Adapun jihad melawan orang-orang fasiq dengan angan lisan dan hati.

Jihad tidak dikatakan jihad yang itu sebenarnya melainkan apabila jihad itu ditujukan untuk mencari wajah allah, mengakkan kelaimatnya,menmgibarkan panji kebenara, menyingkirkan kebatilhaan an dan menyerahkan segenap jiwa raga untyuk mencari keridhaan Allah swt. ASkan tetapi bial seseorang berjihad untuk mencari dunia, maka tidak dikatakan jihad yang sebenar.

Jihad merupakan seutama-utama amal. allah berfirman dalam al Quran:
1. Al Baqarah: 190, 193. 216

2. Ali mran: 142

3. An Nisaa': 95
4. At Taubah:73
5 Al Anfal: 74,

6. Al Hajj :78

7. Al Furqan: 52

8. Ash Shaaf: 11

Abdullah bin Mas'ud as berkata:

"Aku pernah bertanya kepada Rasullulah saw" "Amal apa yang paling utama?. "Rasulullah saw menjawab, " Solat pada waktunya. "Aku bertanya lagi: "Kemudian apa?" beliau saw menjawab: " Berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi, " Kemudia apa lagi?". Beliau saw menjawab;: "Jihad fii sabiililil -laah".

Tuesday, October 12, 2010

Selasa, 12 Oktober 2010/4 Zulkaedah 1431

Thursday, October 7, 2010

Khamis 7 Okt 2010/28 Syawal 1431

Wednesday, October 6, 2010

Rabu, 6 Oktober 2010/27 Syawal 1431

Tuesday, October 5, 2010

Jangan mendahului imam semasa solat

Selasa, 5 September/26 Syawal 1431Dari Anas, katanya: "Pada suatu hari Rasulullah saw solat berjemaah. Tatkala selesai solatnya beliau menghadapkan mukanya kepada kami lalu bersabda , katanya:

" wahai suadara-saudara, aku ini Imam kamu, maka janganlah kamu mendahului aku ketika ruku', sujud, bangkit dari ruju' dan iktidal (bubar), kerana akau dapat melihat yang di depan dan di belakangku,"

Sabdanya lagi,; " Demi Allah, kalau kamu dapat melihat apa yang telah aku lihat, niscaya tangismu akan lebih banyak dari tawanya". tanya hadirin kepada beliau: Apakah yang telah tuan lihat hai Rasulullah?, Jawabnya: "Syurga dan Neraka"

- (HR Muslaim_

Sunday, October 3, 2010

Ahad 3 Okt/23 Syawal 1431

Saturday, October 2, 2010

Abdullah Ibnu Abbas

Sabtu 2 Oktober 2010/23 Syawal 1431

Abdullah ibn Abbas

Abdullah adalah anak Abbas, bapa saudara kepda Nbai Muhammad saw. Dilahirkan tiga tahun sebelum hijrah. Semasa Nabi wafat beliau baru berumur tiga belas tahun.

Beliau sangat rapat hubungannya kasih sayangngya dengan Nabi Muhammad dan sentiasa di sampingnya membantu Nabi dalam urusan dan semasa melakukan ibadat dan menjadikan beliau amat sensitif dan prihatin degan apa sahaja yang Nabi lakukan.

Abdullah dididik dengan asuhan peribadi Nabi menjadikan beliau seorang yang cerdik dan tajam pemikirannya hasil berdamping rapat dengan Pesuruh Allah ini. Beliau dapat menghafal lebih kurang 1660 riwayat hadis Rasululah sepertimana dalam Riwayat Bukhari dan Muslim

--------------------------------------

Abdullah was the son of Abbas, an uncle of the noble Prophet. He was born just three years before the Hijrah. When the Prophet died, Abdullah was thus only thirteen years old.

When he was born, his mother took him to the blessed Prophet who put some of his saliva on the babe's tongue even before he began to suckle. This was the beginning of the close and intimate tie between Abbas and the Prophet that was to be part of a life-long love and devotion.

When Abdullah reached the age of discretion, he attached himself to the service of the Prophet. He would run to fetch water for him when he wanted to make wudu. During Salat, he would stand behind the Prophet in prayer and when the Prophet went on journeys or expeditions, he would follow next in line to him. Abdullah thus became like the shadow of the Prophet, constantly in his company.

In all these situations he was attentive and alert to whatever the Prophet did and said. His heart was enthusiastic and his young mind was pure and uncluttered, committing the Prophet's words to memory with the capacity and accuracy of a recording instrument. In this way and through his constant researches later, as we shall see, Abdullah became one of the most learned companions of the Prophet, preserving on behalf of later generations of Muslims, the priceless words of the Messenger of God. It is said that he committed to memory about one thousand, six hundred and sixty sayings of the Prophet which are recorded and authenticated in the collections of al-Bukhari and Muslim.

The Prophet would often draw Abdullah as a child close to him, pat him on the shoulder and pray: "O Lord, make him acquire a deep understanding of the religion of Islam and instruct him in the meaning and interpretation of things." \

Nabi selalu mendoakan," Ya Allah jadikanlah baliau dapat memahami agama islam dan megajarakan belaiu dnegan ilmu yang dapat menterjemahkan agama". Dengan dapat menyedarkan beliau bahawa kehidupannya adalah untuk menghayati ilmu penegtauan. Beliau menumpukan perhatiannya untuk mempelajari hadis dan merujuk kepada sahabat Nabi sekirang 30 orang sahabat bagi menenntukan ke sahihan riwayat yang dipelajari untuk di tuliskan.

Beliau dikatakan telah khatam Quran semasa umurnya 10 tahun. Beliau meupakan ahli tafsir yang terbaik sekali.

beliau didatangai oleh sahabat untuk menyelesaikan maslah mengenai makn aAl Quran. Walau pun masih kanak-kanak, ini semuanya adalh kerana berkat Rasulullah saw dan pernah nebdoakannya, " Ya allah, Berikanlah kepadanya ilmeu pengeethuan dan pemahman mengenai Al quran serta lain-lain amalan islam'

Beliah mangkat di kala umurnya 71 tahun Di pergunungan Kota Taif
There were many occasions thereafter wnahen the blessed Prophet would repeat this dua or prayer for his cousin and before long Abdullah ibn Abbas realized that his life was to be devoted to the pursuit of learning and knowledge.

The Prophet moreover prayed that he be granted not just knowledge and understanding but wisdom. Abdullah related the following incident about himself: "Once the Prophet, peace be upon him, was on the point of performing wudu. I hurried to get water ready for him. He was pleased with what I was doing. As he was about to begin Salat, he indicated that I should stand at his side. However, I stood behind him. When the Salat was finished, he turned to me and said: 'What prevented you from being at my side, O Abdullah?' 'You are too illustrious and too great in my eyes for me to stand side by side with you,' I replied.

Raising his hands to the heavens, the Prophet then prayed: 'O Lord, grant him wisdom." The Prophet's prayer undoubtedly was granted for the young Abdullah was to prove time and again that he possessed a wisdom beyond his years. But it was a wisdom that came only with devotion and the dogged pursuit of knowledge both during the Prophet's lifetime and after his death.

During the lifetime of the Prophet, Abdullah would not miss any of his assemblies and he would commit to memory whatever he said. After the Prophet passed away, he would take care to go to as many companions as possible especially those who knew the Prophet longer and learn from them what the Prophet had taught them. Whenever he heard that someone knew a hadith of the Prophet which he did not know he would go quickly to him and record it. He would subject whatever he heard to close scrutiny and check it against other reports. He would go to as many as thirty companions to verify a single matter.

Abdullah described what he once did on hearing that a companion of the Prophet knew a hadith unknown to him: "I went to him during the time of the afternoon siesta and spread my cloak in front of his door. The wind blew dust on me (as I sat waiting for him). If I wished I could have sought his permission to enter and he would certainly have given me permission. But I preferred to wait on him so that he could be completely refreshed. Coming out of his house and seeing me in that condition he said: 'O cousin of the Prophet! What's the matter with you? If you had sent for me I would have come to you.' 'I am the one who should come to you, for knowledge is sought, it does not just come,' I said. I asked him about the hadith and learnt from him."

In this way, the dedicated Abdullah would ask, and ask, and go on asking. And he would sift and scrutinize the information he had collected with his keen and meticulous mind.

It was not only in the collection of hadith that Abdullah specialized. He devoted himself to acquiring knowledge in a wide variety of fields. He had a special admiration for persons like Zayd ibn Thabit, the recorder of the revelation, the leading judge and jurist consult in Madinah, an expert in the laws of inheritance and in reading the Quran. When Zayd intended to go on a trip, the young Abdullah would stand humbly at his side and taking hold of the reins of his mount would adopt the attitude of a humble servant in the presence of his master. Zayd would say to him: "Don't, O cousin of the Prophet."

"Thus we were commanded to treat the learned ones among us," Abdullah would say. "And Zayd would say to him in turn: "Let me see your hand." Abdullah would stretch out his hand. Zayd, taking it, would kiss it and say: "Thus we were commanded to treat the ahl al-bayt members of the household of the Prophet."

As Abdullah's knowledge grew, he grew in stature. Masruq ibn al Ajda said of him: "Whenever I saw Ibn Abbas, I would say: He is the most handsome of men. When he spoke, I would say: He is the most eloquent of men. And when he held a conversation, I would say: He is the most knowledgeable of men."

The Khalifah Umar ibn al-Khattab often sought his advice on important matters of state and described him as "the young man of maturity".

Sad ibn abi Waqqas described him with these words: "I have never seen someone who was quicker in understanding, who had more knowledge and greater wisdom than Ibn Abbas. I have seen Umar summon him to discuss difficult problems in the presence of veterans of Badr from among the Muhajirin and Ansar. Ibn Abbas would speak and Umar would not disregard what he had to say."

It is these qualities which resulted in Abdullah ibn Abbas being known as "the learned man of this Ummah".

Abdullah ibn Abbas was not content to accumulate knowledge. He felt he had a duty to the ummah to educate those in search of knowledge and the general masses of the Muslim community. He turned to teaching and his house became a university - yes, a university in the full sense of the word, a university with specialized teaching but with the difference that there was only one teacher Abdullah ibn Abbas.

There was an enthusiastic response to Abdullah's classes. One of his companions described a typical scene in front of his house: "I saw people converging on the roads leading to his house until there was hardly any room in front of his house. I went in and told him about the crowds of people at his door and he said: 'Get me water for wudu.'

He performed wudu and, seating himself, said: 'Go out and say to them: Whoever wants to ask about the Quran and its letters (pronunciation) let him enter.'

This I did and people entered until the house was filled. Whatever he was asked, Abdullah was able to elucidate and even provide additional information to what was asked. Then (to his students) he said: 'Make way for your brothers.'

Then to me he said: 'Go out and say: Who wants to ask about the Quran and its interpretation, let him enter'.

Again the house was filled and Abdullah elucidated and provided more information than what was requested."

And so it continued with groups of people coming in to discuss fiqh (jurisprudence), halal and haram (the lawful and the prohibited in Islam), inheritance laws, Arabic language, poetry and etymology.

To avoid congestion with many groups of people coming to discuss various subjects on a single day, Abdullah decided to devote one day exclusively for a particular discipline. On one day, only the exegesis of the Quran would be taught while on another day only fiqh (jurisprudence). The maghazi or campaigns of the Prophet, poetry, Arab history before Islam were each allocated a special day.

Abdullah ibn Abbas brought to his teaching a powerful memory and a formidable intellect. His explanations were precise, clear and logical. His arguments were persuasive and supported by pertinent textual evidence and historical facts.

One occasion when his formidable powers of persuasion was used was during the caliphate of Ali. A large number of supporters of Ali in his stand against Muawiyah had just deserted him. Abdullah ibn Abbas went to Ali and requested permission to speak to them. Ali hesitated fearing that Abdullah would be in danger at their hands but eventually gave way on Abdullah's optimism that nothing untoward would happen.

Abdullah went over to the group. They were absorbed in worship. Some were not willing to let him speak but others were prepared to give him a hearing.

"Tell me" asked Abdullah, "what grievances have you against the cousin of the Prophet, the husband of his daughter and the first of those who believed in him?"

"The men proceeded to relate three main complaints against Ali. First, that he appointed men to pass judgment in matters pertaining to the religion of God - meaning that Ali had agreed to accept the arbitration of Abu Musa al-Asbari and Amr ibn al-As in the dispute with Muawiyah. Secondly, that he fought and did not take booty nor prisoners of war. Thirdly, that he did not insist on the title of Amir al-Muminin during the arbitration process although the Muslims had pledged allegiance to him and he was their legitimate amir. To them this was obviously a sign of weakness and a sign that Ali was prepared to bring his legitimate position as Amir al-Muminin into disrepute.

In reply, Abdullah asked them that should he cite verses from the Quran and sayings of the Prophet to which they had no objection and which related to their criticisms, would they be prepared to change their position. They replied that they would and Abdullah proceeded: "Regarding your statement that Ali has appointed men to pass judgment in matters pertaining to Allah's religion, Allah Glorified and Exalted is He, says: 'O you who believe! Kill not game while in the sacred precincts or in pilgrim garb. If any of you do so intentionally, the compensation is an offering, of a domestic animal equivalent to the one he killed and adjudged by two just men among." "I adjure you, by God! Is the adjudication by men in matters pertaining to the preservation of their blood and their lives and making peace between them more deserving of attention than adjudication over a rabbit whose value is only a quarter of a dirham?"

Their reply was of course that arbitration was more important in the case of preserving Muslim lives and making peace among them than over the killing of game in the sacred precincts for which Allah sanctioned arbitration by men.

"Have we then finished with this point?" asked Abdullah and their reply was: "Allahumma, naam - O Lord, yes!" Abdullah went on: "As for your statement that Ali fought and did not take prisoners of war as the Prophet did, do you really desire to take your "mother" Aishah as a captive and treat her as fair game in the way that captives are treated? If your answer is "Yes", then you have fallen into kufr (disbelief). And if you say that she is not your "mother", you would also have fallen into a state of kufr for Allah, Glorified and Exalted is He, has said: 'The Prophet is closer to the believers than their own selves and his wives are their mothers (entitled to respect and consideration).' (The Quran, Surah al-Ahzab, 34:6).

"Choose for yourself what you want," said Abdullah and then he asked: "Have we then finished with this point?" and this time too their reply was: "Allahumma, naam - O Lord, yes!" Abdullah went on: "As for your statement that Ali has surrendered the title of Amir al-Muminin, (remember) that the Prophet himself, peace and blessings of God be on him, at the time of Hudaybiyyah, demanded that the mushrikin write in the truce which he concluded with them: 'This is what the Messenger of God has agreed...' and they retorted: 'If we believed that you were the Messenger of God we would not have blocked your way to the Kabah nor would we have fought you. Write instead: 'Muhammad the son of Abdullah.' The Prophet conceded their demand while saying: 'By God, I am the Messenger of God even if they reject me." At this point Abdullah ibn Abbas asked the dissidents: "Have we then finished with this point? and their reply was once again:

"Allahumma, naam - O Lord, yes!"

One of the fruits of this verbal challenge in which Abdullah displayed his intimate knowledge of the Quran and the sirah of the Prophet as well as his remarkable powers of argument and persuasion, was that the majority, about twenty thousand men, returned to the ranks of Ali. About four thousand however remained obdurate. These latter came to be known as Kharijites.

On this and other occasions, the courageous Abdullah showed that he preferred peace above war, and logic against force and violence. However, he was not only known for his courage, his perceptive thought and his vast knowledge. He was also known for his great generosity and hospitality. Some of his contemporaries said of his household: "We have not seen a house which has more food or drink or fruit or knowledge than the house of Ibn Abbas."

He had a genuine and abiding concern for people. He was thoughtful and caring. He once said: "When I realize the importance of a verse of God's Book, I would wish that all people should know what I know.

"When I hear of a Muslim ruler who deals equitably and rules justly, I am happy on his account and I pray for him...

"When I hear of rains which fail on the land of Muslims, that fills me with happiness..."

Abdullah ibn Abbas was constant in his devotions. He kept voluntary fasts regularly and often stayed up at night in Prayer. He would weep while praying and reading the Quran. And when reciting verses dealing with death, resurrection and the life hereafter his voice would be heavy from deep sobbing.

He passed away at the age of seventy one in the mountainous city of Taif.

Friday, October 1, 2010

Jumaat,1 Septemeber 2010/22 Syawal 1431