Saturday, July 17, 2010

Mengangkat dua tangan dalam doa srta mengusapkannya kepada muka.

Sabtu,17 Julai 2010/7 Syaaban 1431

Diriwayatkan kepada kami Abu Kuraib dan Muhammad bin Ash-Shabah, mereka berkata: Meriwayatkan kepada kami 'A-id bin Habib, dari Shalih bin Hassan Al-Anshariy, dari Muhammad bin Ka'eb Al Qurazhiy, dari Ibnu Abbas, dia bekata: Rasulullah saw bersabda:


" Bila engkau berdoa kepada Allah, maka berdoalah dengan cara membuka kedua telapak tanganmu dan janganlah kamu berdoa dengan punggung telapak tanganmu. Maka bila telah selesai, maka usapkanlah kedua tanganagmu ke muka".


-(HR Ibnu Majah , bab 119, No 1181, Sunan Ibnu Majah Jil 2., Usataz H.
Abdullah Shonhaji dkk)

No comments: