Monday, October 26, 2009

Asal kejadian manusia.

Isnin, 26 Oktober, 2009/ 7 Z. Kaedah 1430


Asal kejadian manusia.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Terjemhannya, Dari Abu Abdul rahman Abdullah bin Ma'sud bin Ghafil Al hazli ra katanya,

“ Telah menceritakan kepada kami oleh Rasulullah saw dan ia benar lagi dibenarkan, sesungguhnya salah seorang kamu kumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama empat puluh hari air mani, kemudian jadi segumpal darah seperti yang demikian itu, empat puluh hari, kemudian jadi seketul daging seperti yang demkian itu juga, iaitu empat puluh hari. Kemudian diutuskan kepadanya malaikat lalu dituiupkan ruh padanya dan diperintahkanya menulis empat kalimah iaitu rezekinya, dan umurnya,dan amalnya dan celanya atau bahagianya. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, Sesungguhnya salah seorang kamu megerjakan dengan amal ahli syurga sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara syurga melainakn sehasta, kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan lalu iapun mengerjakan dengan amal ahli neraka, mak masuklah ia ke dalamnya. Dan sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amal ahli neraka sehingga tidak ada jarak anataranya nerka melainkansehasta, kemudian tedahulu atasnya ketentuan tulisan lalu ia pun mengerjakan pula dengan amal ahli syurga, maka masuklah ia ke dalamnya.”

Keterangannya:

1.Asal kejadian manusia dari anasir yang sma, iaitu dari air mani, dan keluar ke dunia dari tempat yang sama , dalam kedaan ynag sama-sam tidak mengetahui sesuatu. Berdasarkan kejadianny aynag sama iunikah , mak manusis senuny adalah satu sahaja tarafnya, tidak ada kemuliaan dan kehinaan seseorang, sebagaiman atidak ada sebarang sebab baginya emandang ketinggian dirinya dan kerendahana orang lain.

2.Ini juga menunjukkan kekuasaan Allah dan kebijaksanaanya menciptakan manusia dengan cara beransur-ansur serta ditempatkan pula garis perjalanna hidupnya di dunia, supaya manusiasedar akan dirinya, mengetahui halnya, faham hakikat hidupnya, iaitu ia diciptakan, dihidupkan oleh tuahan serta ditujjukki sebab-sebab penhhidupannya, kesihatannya dan sebaganya.Akhirnya supaya ia mengerti dan percaya tuhan ynag mencipytakannya tulah Tuhan yang mematikannya dan membangkitkanya kelak dari kuburnya. Dan kebangkitan nini bagi tuhan tidaklah sukar. Kerana apakah sukarnya lagi baginya mewujudkan kembali suatu yang telah add, sedang dahulu semasa belum ada dapat diwujudkan.

3.Bahawa amal sesorang adalah syarat yang menghampirkan kepada balasan yangbaik atau jahat, surga atau neraka sebagaiman yanh difahamkan dari hadis tersebut, dan bahaw seseorang tiada seharusnya mempastikan diberinya masuk syurga kerana kebaikannya, dan mempastikan oarang lain masuk neraka kerana kejahatannya, atau pun membanggakan sengan amalnya dan nerasa sudah cukup taatnta, kerana ia tidak tauhun bagaiman khotimah atau ksudahnya kelk, bahagia atau celaka,

4.Apa yang perlu dilakukan ialah mengusagahakan supaya amalan yang baik itu terus-menerus sepanjang hayat (istiqomah) serta memperelokkannya,mengawasi dari perkara yang merosakkan dan supaya selalu memelihara perjalanan hati atau jiwanya dari peubahahna yang mendatangkan akibat yang celaka. Kerana perubahan inilah yang sangat ditakuti sekali dan kerana inilah Rasulullah sendiri membanyakkan doa supaya ditetapkan hati degan sabdanya,

“ Ya muqaali balqulub thabbit qalbi 'ala dii nika”

' Hai Tuhan yang mengubah segala hati. Tetapkan lah hatiku atas agamaku”

Dan pernah dikatakan orang kepada Rasul: “Hai Nabi Allah. Kami beriman kepada mu dan kepada apa yang engkau datangkan. Adakah engkau takuti atas kami? Sabdanya” Ya, kerana segala hati adalah di antara dua jari dan jari-jari Tuhan Rahman 'Azawjal. Yang diubah-ubahkannnya betapa ia kehendaki.”.

No comments: