Thursday, October 29, 2009

Dakwah satu kewajipan setiap individu

Khamis, 29 Oktober, 2009/10 Z. Kaedah 1430.

Setiap kita yang mukmin mempunyai peranan untuk menyeru kebaikan dengan menjalankan dakwah menyeru ke jalan Allah dengan mentaati perintahNya.

Firman allah swt:

"Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji) dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya".


- (Surah Ali imran: 104)

Walaupun Allah menghendaki satu kumpulan yang menjaankan dfakwah secara khusus, tetapi tidak lepada tangyngjawab seseorang itu uhguk sma-asma menyeru dan bredakwa ke arah kebaian. Keran alah jua mewajibkan Amar Makruf dan Nahi Mungkar ke atas seluruh umta berdasarkan ayat Surah Ali imran:110) yang bermaksud:

"Kamu (Wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia,(kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah".

Dan sabda Rasullah saw yang bermaksud:

"Demi jiwa yang berada di dalamkekuasaannya, hendaklah kamumenyuruh berbuast baii dan melarang berbuat jahat dan menegah orang yang zalim, ataupun Allah menurunkan azabnya ke atasmu".

Adalah mendai tanggungjawab individu tersebut untuk mecegeh kemungaran dan melakasanak dakwah, kerana jiak tidak diberi perhatian,aksiat dan mungkar berlaji, seluru masyarakta akan etrepaksa menghadip kesan y atau akibat yang elaku.
Firman allkah dalam surah al -Isra':16 yang ermaksufd:

" Dan a pabila sampai tempoh kami hendak menbinasakan penduduk sebuah negeri, Kami perintahkan (lebih dahulu) orang-orang yang melampau-lampau dengan kemewahan di antara mereka (supaya taat), lalu mereka menderhakakan dan melakukan maksiat padanya, maka berhaklah negeri itu dibinasakan, lalu Kami menghancurkannya, sehnacur-hancurnya"

Walaupun tidak semua yang melakukan kerusakann atau maksiat, tetap sikap mereka berdiam diri terhadap kemungkaran, kemaksiatan dan kederhakaan yang berlaku menyebabkan mereka sama-sama bertanggungjawab terhadap keburukan yang berlaku itu.

-

No comments: