Friday, August 6, 2010

Kelebihan berpuasa ramadhan

Jumaat, 6 Igos 2010/25 Syaaban 1431

(5 hari menjelang Puasa ramadhan tahun ini )

Insya Allah kita akan berpuasa ramadhan dalamunnya masa 5 hari lagi. marilah sama-sama kita berdoa agar allah swt melanjutkan umur nkita, semoga dapat kita mengerjakan inadat puasa tahunan ioni di bulan ramadhan tahun ini.

1. Turunnya kei Isninwajban nberpuasa ini diterima oleh Rasulullah saw di madinah, iaitu pada hari isnin bersamaan 2 Syaaban . sesudah beliau berhijrah s tahun meninggalkan Mekah. Sebagaimana Firman allah swt, dalam Surah Albaarah: 183, yang bermaksud:

"hai sekalian orang yangberiman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaiman yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelummkamu, mudah-mudahan kamu semua bertaqwa (kepaad allah)

"Telah datang kepadamu semua suatu bulan yang dfiberkati dalm abulan itu, Allah mewjibkan padamu semu auntuk melkaukan ibadah puasa. dalam bulan itu dibukakan semua pintu syurga dan ditutuplah semua pintu neraka, serta dibelenggulah semua syetan, di dalamnya ada satu malam ynag lebih baik dari pada seribu bulan (yakani lailatul qadar). barangsiapa yang terhalang dari kebaikan alam itu, mak benra tehalanglah dai (daris egala kebaikan)"

- (HR Imam Ahmad. Nasaai dan Baihaqi dari shabat aBU hURAIRAH)

3. Sabda nabi saw, " Dan berserulah malaikat dlam bulam ramadhan itu: "hao orang ynag mencarikebaikan, bergembiralah dan hain orang yang mencari keburukan, hentikanlah ushamu dan jangan dietruskan) ynag sedemikian ini samapai habisnya bulan Ramadhan0

(HR Imam Ahmad, Nassi dari shabat 'Aefajah r.a)

Puasa ramadhan dapat melebur doasa anatara ramadhan dan ramadhan yang mendatang. Sebagaiman sabada Rasulullah saw:

"Solat lima waktu (antar solat yang satu dengan yang lainnya), anatar Jumaat ynag satu sampai uumaat yang berikutnya, anatar ramadan yang satu ampai ramadhan ynag berikutny anatara waktua itu, dapat meleburkan dosa anatara waktu-waktu tersebut, selama dosa-doa besar dijauhi'

- (HRImam Muslim)

4. Puasa dapat meleburkan dosa yang lepas.Sabda Rasuluallahy saw:

" Braangsiapa yang berpuasa ramadhan keranan meliliki keimanan dan menci keredhaan Allah swr (pahalaNya) , mak diampuni dosa-dosanya yangsudah-sudah terdahulu"
- (HRimam Ahmad dll dari Abu Hurairah)
pat memebrikan syafaat epada seseorang hamab pada hari qiamat. Puasa itu kata: " Ya allber
5. Puasa itu dapat memeberikan syuan itu faat kepada yang mengerjakannya pada hari qiamat, Sabda Rasulullah saw:

"Puasa dan alQuran tu dapat memeberikan syafaat kepdaseseorang hamab pada hari qiamat. Puasa itu berkata, " Ya tUhanku, saya menghalang-halangi orang ini untuk makan serta mendatanngi kesyahwatan-kesyahwatannnya pada siapa hari. maka terimalah kira syafaat saya padanya", Al-Quran brekata, " Ya Tuhanlu, say menghalangi-menghalangi orang ini tidur diw aku malam, maka terimalah staffat saya padanya. kemudina oleh allah dietrimalah syafaat keduanya"

- (HR Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar ra.)
a seorang ynag erpuasa sehari pi api nerekan erlu menhanggunkan agama Allah, melaiknakan Allah akan menjauhjkan wajahnya dar
6. ijauhkan dari sksa neraka. rasulullah saw bersabda:

" Tiad sejauh tujuhuuh pos. kerana puaasnya sehari itu"

- (HR Imam dauf dll dari sahabat Abu Said Alkhgudri ra.)

No comments: