Sunday, January 31, 2010

Amanat Allah

Ahad, 31 Januari, 2010/14 safar, 1431
Allah swt berfirman;

Maksudnya, " Sesungguhnya telah Kami berikan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, lalu mereka enggan memikulnya dan takut menerimanya, kmeudian amanat itu dipikul oleh manusia..."

( Al Ahzab: 72)

1. Amanat bermaksud - perintah taat yang mempunyai akibat pahala dan dosa (siksa)

2. Menurut Qurthubi amanat diertikan sebagai agama.

3,Al-Hasan, telah berkata, " Allah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung seraya berkata, "Jika kau laksanakan dengn baik dpat pahala, jika tidak maka disiksa'
lalu mereka berkata, " Kami tidak menyanggupinya.
4. Mujtahid bertkata, 'ketika Allah mencipta Adam ,ditawarkan amanat itu padanya. Penawaran kepad langit, bumi dan gunung adalah penawaran pemilihan. Bukan penetapan. Sedangkan penawaran kepada Adam adalah penetapan.

5. Al Qoffal dan lainnya berkata. "penawaran dalam ayat tersebut adalah sesuatu ynag indah. Di mana langit, bumi dan gunung, meskipun besar tidak sanggup menerima amant itu.Namu manusi menyanggupinya.

"Sesungguhnya manusia dia (manusia) itu zalaim dan bodoh"

- ( Al-Ahzab: 72)

6. Ibu Abbas berkata, amanat itu ditawarkan kepada Adam. Dikatakan kepadanya, " Jika kau taat diampuni. Jika derhaka kau akan disiksa'.
Adam menjawab, ' aku menerimanaya'. namun dalam jarak kira-kira Asar hingga malam hari itu juga , Adam melanaggar. Dia makan buah khuldi.

Amanat merupakan manifestasi dari iman.Siapa menjaga amanat Allah, tentu Allah akan menjaga keiamanannya. Rasulullah bersabda:

" Tanda orang munafik itu tiga: Jika berkata dia bohong. Jika berjanji dia mengingkari dan jika di percayai dia khianat".

7. Menjaga amanat adalah sifat para malaikat, nabi dan rasul ser aorang muttaqin. Allah swt berfirman:

Ertinya: " Sesungguhnya Allah menuruh supaya kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak.."

( An Nisa': 58)
Sabda Rasululah saw, " Setiap kamu adah penjaga, dan setiap kamu diminta tanggungjawab tentang penjagaannya"

No comments: