Saturday, June 14, 2008

Rumah Allah

Sabtu, 14 Jun 2008/10 Jamadilakhir 1429

Allah berfirman dalam hadis Qudsi:

"Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi ialah masjid-masjid dan para pengunjungnya adalah orang-orang yang memamurkannya".

-( H.Q.R. Abu Na'im dari Sa'id Al-Khudri r.a)

1. Masjid merupakan rumah Allah iaitu tempat orang melakukan ibadat dan mengabdikan dirinya,bertasbih dan mensucikanNya. Kerana itu masjid merupakan tempat termulia di bumi. Mereka yang menghadiri masjid adalah tetamu Allah. Tamu Allah adalah tamu yang termulia, sebab pemilik rumah penerima tamu itu adalah Allah swt.

Firman, " Sesungguhnya orang-oarng yang memaknmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah semata. Kerana itu semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk"
(-Attaubah: 18).

2. Pengnjung2 dan orang yang suka memakmurkan masjid, termasuk orang dicintai Allah. Orang itu dapat dipastikan sudah beriman dan taat kepada Allah. Selain ia kelurga sesam manusia, ia termasuk keluarga yang dicintai Alllah dan bukan keluarga syaitan. Allah memuliakan tamuNya di dalam rumahNya dengan jalan mengurniakan pahala, keredhaan dan rahmatNya.

3. Dapat juga diertikn bahawa Allah tidak menurunkan siksaanNya keraan adanya orang-rang yang memakmurkan masjid, ya saling mengasihin di jalan Allah, serta melaksanakan istighfar di waktu sahur.

4. Disunatkan apabila masuk ke asjid dimulai dengan kaki kanan dan keluar dari masjid dengkan langkah kiri dan berdoa.

5. Disunatkan apabila duduk di masjid dengan niat i'tikaf di masjid('iktikaf bererti berdiam diri di dalam masjid kerana Allah), dan menunaikan solat tahiyyatul masjid(solat 2 rakaat sebelum duduk dalam masjid) , Allah memberikan pahala kepadanya. Dalam hadis dikemukakan:

"Barang siapa yang pagi dan petang pergi ke masjid, niscaya Allah menyediakn baginya syurga tempat istirihat setiap pagi dan petang".

" Barang siapa yang membersihkan diri di rumanya kemudian berjalan emenuju rumah Allah (masjid) untuk menunaikan fardhu dari Allah, langkah ynagh satu menggugurkan dosa kesalahannya dan langkah lainnya mengangkat derajatnya"

" Masjid itu adalah rumah setiap orang yang taqwa dan Allah menjamin orang ynag menjadikan masjid itu sebagai rumahnya dengan kesenangan, rahmat dan dapat melalui titian (sirat) hingga sampai kepada keredhaan Allah, iaitu syurga".

"Diperlihatkan kepadaku pahala-pahala ummatku, termasuk juga pahala orang yang membersihkan sampah (kotoran) dari masjid."


6. Disunatkan kaum muslimin membersihkan masjid serta memberi wangi-wangian.

7. Haram hukumnya sekiranya bercakap2 bising yaang boleh menganggu orang yang sedang solat.

Semoga Allah swt memberi kurnia kepada kita rasa cinta kepada masjid dan memberkan taufik untuk memakmurkan serta menunaikan risalahnya dengan sebak-baik dan seikhlas-ikhlasnya.

Amin ya mujibas Sailin !!!!

Rujukan: KHM. Ali Usman, HAA. Dahlan, Drs. HMD Dahlan, Hadis Qudsi(Firman Allah yang tiak dicantumkan dalam Alquran) , DIPONEGORO, Bandung, 1976

No comments: