Thursday, June 26, 2008

Bab Faraidh/Perwarisan

Khamis, 26 Jun 2008,Firman ALLAH SWT.

"Bagi lelaki ada bahagian pada barang yang ditinggalkan ibu bapa dan kerabat-kerabat dan bagi perempuan ada pula bahagian pada yang ditinggalkan ibu bapa dan kerabat-kerabat, sedikit atau banyak menurut pembahagian yang ditentukan"

-Surah An Nissa:7
Sabda Rasulullah saw:

" Dari Ibnu Abbas ra dari Nabi saw beliau bersabda:, "Bahagi-bagahilah harta benda antara ahli faraidh menurut kitab Allah".

Riwayat Muslim dan Abu Daud.

Faraidh bererti bahagian atau qadar.
Menurut istilah syarak bererti bahagian ynag ditentukan dari harta benda yang akan dipusakai.

Ilmu faraidh ini dikenal juga dengan nama ilmu untuk memahami pembahagian harta pusaka, ilmu hutang yang dapat dipergunakan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan tiap-tiap yang mempunyai hak pada tirkah( harta benda yang ditinggalkan si mati)

Yang bersangkutan dengan Peninggalan Mayat.

Yamg bersangkutan dengan tirkah mayat adala lima perkara,

1. Hak yang bersangkutan denan barang yang ditinbggalkan seperti zakatnya belum dikeluarkan, jinayat (imbuhnya) amdaikata ia ada membunuh orang Islam, barang-barang yang digadaikan kepadanya dan lain-lain.

2. Brlanja pengurusan jenazahnya ke kuburan menurut yang pantas dan sedrehana.

3. Hutang piutang yang ada dalam pangkuannya.

4. WEasiatnya, kalau ia meninggalkjan wasiat sebanyak-banyaknya sepertiga harta atau kurang.

5. Harta yang akan dibahagi-bahagikan untuk ahli waris.

SAebelum tirkahnya itu dibahag-bahagikan kepada ahli warisnya, wajiblah lebih dahulu diselesaikan hak yang bersangkutan dengan tirkah itu, nula dari yang pertama sampai yang ke empat, dan bakinya itulah yang akan bahagi-bahagikan oleh ahli waris.

Rukun, syarat dan sebab-sebab menjadi ahli waris.

1. Rukun-run wais:

1. Ada waris (ahli waris)
2. Ada yang waris
3. Ada hak yang diwarisi

2. Syarat-syarat Waris.

1. Nyata hidup orang yanh bakal mewarisi
2. Nyata mati orang yang diwarisi
3. Mengetahui hubungan segala ahli waris.


3. Sebab-sebab jadi ahli waris.

1. Nikah/Kahwin
2. Keturunan
3. Wilak, ertinya kemerdekaan yang diberikan kepada hamba yang dimiliki.

4. Yang menghalang menjadi ahli waris.

1. Membunuh: orang yang membunuh tidak dapat mewarisi orang yang dibunuhnya, walaupun bapanya sekalipun.

2. Berlainan agama, umpamanya Islam dan bukan Islam,

3. Hamba abdi, sebab hamba abdi itu belum ada hubungan dengan tuannya, sebelum memerdekakan. Selama ia masih hamba abadi selama itu pula ia belum dapat berkuasa atas harta bendanya.

No comments: