Friday, June 6, 2008

Mengapa kahwin/Nikah Siri (4)

Talak/Ruju'/Fasah/Khulu'/Eddah

1. Talak: Talak ialah menghuraikan ikatan perkahwinan yang telah terjalin iaiut memutuskan perkahwinan (akad nikah) . Talak adalah hak suami membatalka ikatan perkahwinan. Ia boleh berlaku apabila suami melafazkan kata-kata yang memberi maksud talak yang jelas.

2. Ruju': Kembali kepada isteri yang dicerai bukan dengan talak bain, ketikan dalam tempoh edahnya tanpa melalui akad nikah yang baru. Isteri yang diceraikan hendaklah dengan talak raj'i iaitu talak satu atu talak dua. Ruju' hendaklah brlaku pada waktu isteri masih dalam edah.

3. Fasah" Ialah pembatalan akad perkahwinan disebabkan kecacatan atau kekurangan yang menghalang kekalnya perkahwinan. Apabila isteri atau suami menuntut fasah daripada Hakim dan diluluskan , berakhirlah ikatan perkahwinan.

4. Edah: Ialah tempuh menunggu bagi isteri yang diceraikan suaminmya atau kematian suaminya untuk membolehkannya berkahwin denga lelaki lain.
Isteri berada dalam edah kerani talak raj'i masih lagi di bawah tanggungjawab suaminya. Dia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Dia tidak boleh keluar dari rumah yang disediakn oleh suami tanpa izin dan suaminya berhak ruju' kepadanya. Isteri yang berada dalam edah talak bai'n , sekiranya hamil berhak mendapat tempat tinggal, pakaian dan makanan sehinggalah dia melahirkan anak.

4.Khulu' : Walaupun syara' memberi kuasa talak kepada suami, namun demikain isteri juda diberikan hak untuk menuntut perceraian. Hak ini anataranya melalui perceraian khulu'. Khlu' ilah perceraian yangh diminta oleh isteri daripada suami dengan memberikan wanag atau lain-lain kepada suami.Perceraian ini juga dinamakan tebus tgalak, kerana ada beberapa hal yang tidak menyenangkan isteri terhadap suami.

No comments: