Friday, April 9, 2010

Apabila anda memohon , pohonlah kepada Allah.

Jumaat, 9 April 1010/ 23 Rabiulakhir 1431Apabila anda memohon , pohonlah kepada Allah.

Abu Abbas meriwayatakan dari Abdullah bin Abbas ra katanya:


" Sewaktu saya duduk di belakang Nbai saw (di atas tunggangan) beliau telah bersabada:


"Wahai anak muda! aku ingin mengajar kepada kamu bberapa kalaimat: Peliharalah Allah nescaya Allah akan memeliharamu! Peliharalah Allah nescaya Allah berada di hadapanmu, Apabila engkau ingin meminta batuan, maka pohonlah kepada Allah, Ketahuilah! Jikalau seluruh umat manusia bersatu untuk memberi se3suatu kepadamu, mereka tidak akan dapat berbuat demikian, kecuali mengikut apa yang telah ditentukan oleh Allah kepadamu. Dan jika seliruh manusi bersatu untuk membinasakankan kamu, mereka tidak kan dapat berbuat denikian kecuali menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah swt kepadamu. Diangakat semua pena dan selesailah kitab"

-(Riwayat Tarmizi, yang menganggapnya sebagai hadis hasan lagi sahih)


Selnajutnya menyentuh pengertiaj sabda Rasululah saw yang berbunyi:"Apabila anda memihinmaka mohonlah kepda Allah"

Bahawa ini bermakna seseoragn hamba itu tidak wajar sama sekali untuk menggantungkan harapan melainkan kepada Allah swt. Malah hendaklh dia bergantung dan bertawakkal kepadaNya di dalam semua urusannya.


Jika sekiranya sesuatu hajat yang sedang diusahakan itu pada adatnya bukan terletak di bawah bidang kuasa makhlukNya, seperti memohon hidayat atau petunjuk, ilmu kefahaman menegnai al AQuran dan al Sunah, menyembuhkan penyakit, mahupun mendapatkan keselamatan daripada bala dunia dan azab akhirat. Dia pasti memohon kepada Tuhannya untuk meluluskan hajatnya itu.

No comments: