Thursday, September 10, 2009

Syarat-syarat ibadah.

Khamais, 10 September 2009/20 Ramadhan 1430

Syarat-syarat Ibadah.

Perbuatan dan ucapan seseorang muslim itu menjadi ibadah deng memneuhi syarat utama seperti di baw2ah:

1. Syidqul azimah iaitu mempunyai kemahuan yang kuat tanpa ragu-ragu.

2. Ikhlas kerana allah swt semata-mata semasa melakukan dengan perbuatan atau ucapan.

3. Sesuai dengan syariat, menurut perintah Allah swt dansesuai dengan contoh rasulnya.

Daripadanya dapatlah difahami bahawa ketaatan kepada Allah swt dan rasulNya merupakan aqidah dan menjadi syarat sesuatu amalann itu diterima Allah sebagai ibadat.Ikhlas yang dituntut dalammibadah nmestilah bersih dari perkara syirik. Inilah merupakan hal yang lazim untuk mengukur kepekaan iman seseorang.

Muhammad Qutb mengatakna bahaw aada 3 masalah yang terkandung dalamm ibadah:

1. itikad yang bulat menyatakan bahwa Allah swt itu Esa dalam zat Nya, sana Nya dan sifat Nya.

2. mengarahkan tujan hanya kepadaNya dengan syiar-syiar ta'abuddiyah yang diwajibkan Allah swt bagi hamba-hambaNya.

3. Sentiasa berusaha (iltizam) dengan apa-apa yang diturunkan Allah swt, misalnya tentang masalah hukum halal haram.

Ini bererti tanpa mematuhi syarat-syarat di atas, seseorang itu telah terkeluar dari tauhidnya serta syrik dalam agamnya.

No comments: