Tuesday, June 22, 2010

Beriman kepada Qadha dan Qadar

Selasa, 22 Jun2010/9 Rejab 1431.

Beriman kepada Qadha dan Qadar bermaksud mempercayai bahawa Allah swt adalah zat yang Maha Kuasa di seluruh alam ini untuk menentukan dan mengatur sesuatu yang ada di alam ini dengan bijaksana dan kehendknya sendiri tanpa digangui oleh sesuatu kuasa lain.

Dengan erti kata lain: Sesuatu perkara yang telah erlaku, atau yang sedang berlaku, atau yang akan berlalku kesemuanya adalah tertakluk di bawah qadha dan qadar Allah (takdir)Allah Taala untuk menentukan dan menetapkan kedudukan sebenar sesuatu perkar tadi.

usteru itu, apa sahaja yang terjadi di alam semesta ini, semuanya berjalan sesuai dengan alam dan iradat Allah Taala ynag telah direncanakannya sejak mula mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkam Allah dalam alam yang mawujud ini.

Firman allah suarah Ar Ra'd: 8 ynag bemaksud:

"Dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan disisinya dengan qadar ynag tertentu"

Oleh itu segala keburukan atau keaikan sebagai qadha dan qadar Allah ynag dialami oleh seseornag itu adalah dengan kehendak dan ketetapan dari Allah, di mana seseorang tadi tidak boleh menghalang kehendak dan ketetapan allah Taala, kerana allah adalah bebas melakkan sesuatu perkara ynag dipilih dan ynag dikehendakiinya tanpa halangan.

Beriman kepada qadha dan qadarNya adalah salah satu rukun-rukun aqidah dan ia adalah rukun-rukun ynag keenam dari rukun iman. Mereka tidak percaya kepada qadha dan qadar (taqdir Allah) adalah bermakna meeka itu telah terkeluar daripada agama allah (Agama Islam)

Firman A;lah swt dalm Surah Fatr:2 yang bermaksud:

Apa jua jenids rahmat yang dibukakan oleh Allah kepada manusia, akan tidak ada sesuatu pun yang dapat menahannya, dan apa jua yang ditahan oleh Allah maka tidak ada sesuatu pun yang dapat melepaskan sesudah itu. Dan (ingatlah) Dialah sahaja yang Maha Kuasa lagi Amat Bijaksana".

oleh itu apajuga kejadian ynag berlaku baik bencana atau kebaikan (berhasil apa yang dicita-cita)

284

No comments: