Tuesday, February 8, 2011

Menafkahkan harta dan yang tak mau menafkahkan hartanya

Selasa 8 Februari 2011/ 5 Rabiulawal 1432

Abu Hurairah ra. menerangkan:

" Bahawasanya Nabi saw bersabda,

" Tak ada suatu hari yang para hamba berpagi pada hari itu, melainkan turunlah dua orang malaikat. Maka berkatalah salah seorang daripadanya: Wahai Tuhanku, berilah pengganti kepada orang yang membelanjakan hartanya. Dan berkatalah yang seorang lagi: Wahai Tuhanku, berilah kerosakan harta kepada yang tak mau menafaatkan hartanya".

- (HR Al Bukhari, Muslim Al-Lu il-u wal marjan)

1.Hadis ini menyatakan bahawa syara', mensyaratkan kita membelanjakan harta di jalan Allah dan bahawa para malaikat memohonkan supaya harta yaag kita nafkahkan itu diganti Allah, sebagaimana mereka memohon supaya harta orang kikir dibinasakan Allah.

2. Infak yang dimaksudkan dalam hadis ini termasuklah berupa segala harta yang diinfakkan dalmam urusan-urusan sosial, sebagiamana menngenai infak kepada keluarga, tamu dan sedekah. Menahan harta dari infak di jalan-jalan taat, itulah yang dinamai kikir, ia itu yang diocela.

No comments: