Tuesday, February 1, 2011

Kitab yang wajib diketahui

Selasa, 1 Februari 2011/27 Safar 1432
Kitab ynag diturunkan kepada Rasul2 ynag wajib diketahui oleh tiap-tipa orang slam ialah 4 buah iaitu Al Quran, Taurat,Injil, dan Zabur.

1. AlQuran :

a) Al Quran - Dityrunkan kepada Nabi Muhammad saw dalam bahasa Arab.Ia mnengandungi hukum2, pengajaran, nasihatcerita-cerita sejarah dan segala i,u pengetahuan yang dapat memimpin manusi kepada kebearan, ketinggian dan kemuliaan dunia dan akhirat. Kitab ini memansuhkan hukum2 kitab yang tedahulu daripadanya.b) taurat -Kitan ini ditutunkan kepada Nabi allah Musa as. Diturunkanseklai gus waktu Nbai Musa sedang memohon kpeda Allah di pergunngan Sinai di utar Laut Nerah. Diturunkan dalam Bhasa 'Abrani atai Hibrew iaitu bahasa Yahudi, Mengandubgi dasar-dasar kepercayaan dan amalan yang sesuai dengan perkembangan hidup di zaman itu.

Kandungan kitab itu telah di ubah dan dipindaSoal syurga, hari qiamat, pembicaraan di Mahsyar dan b alasan baik dan jahat sudah tidak adal gai. Yang anihnya cerita tentang wafatnya Nabi Musa ada terkandung di dalamnya, sedangkan kitab itu diturunkan kepada Nabi Musa waktu hidupnya.c) Injil- Diturunkan kepada nabi Isa dalam bahasa 'brani. Mngandungi hukun=hukum dan amalan2 yang sesui dengan pekembanagn hidup pada zaman itu. I memansuhkan setengah daripada hukum2 ynag ada dalam kitab taurat. Dalam kitb aini juga terdapat keterangan tenang keesaan Tuhan dan kelahiran Nabi Muhammad saw.

Sekarang ini naskhah asal kitab injil itu sudah tidak ada lagi. Salinanya pula telah beberapa kali diubah dan dipinda oleh padri2 keristian yang lahirs elepas Allah mengangkat nbai Is ke langit. perjanjian baaru kitab ini ada lima buah, Namanya ialah:

1. Injil Mata dikarang oklehb Mathew pada tahun ke 8 sesudah nbi Is siangkat je langit.
2. Injil Markus - dikarang oleh Mark pada tahun ke 20 sesudah Nabi Isa diangkat ke langit.
3. Injil Luku - Dikarang oleh Luke pada tahun ke 30..
4. Injil Yuhna - Dikarang oleh John kira2 thaun 40
5. Injil Bernaba- Dikarang oleh Bernaba. Kadungannya lebih hempir kepada keasliannya. Dalam kitab ini ia menyebut tentang keesaan Allah dan Nabi Isa adalah RasulNya, bukan anak Allah, Juga terdapat keterangan kebangkitan Nabi Muhammad Rasul akhir zaman.

d) zabur - Kitab ini diturunkan kepada Nabi Allah Daud bin Suliaman dalam bahasa Siiryani. Kandungan merupakan amalan-amalan untuk mendampingi diri kepada Allah, seprti zikir, doa2, dan nasihat. Ia tidak mengandungi hukum-hukum agama, kerana Nabi Daud diperintah mengikut Nabi Musa. Kitab taurat dan Zabur telah dihimpunkan menjadi satu. Himpunan ini dinamakan oleh orang keristian "Perjanjian Lama". Sekarang ini kitab2 perjanjian baru dan perjanjian lama itu tekah dihipunkan menjadi satu, dan diberi nam " The Holy Bible"

No comments: