Saturday, July 25, 2009

Iman- cara memeliharanya.

Sabtu, 25 Julai, 2009/ 3 Syaaban 1430

Iman melalui proses trun naik mengikut masa dan keadan sesorang itu. Bagi mempastikan Ima itu sentiasa dalam keadaan yang stabil atau dalam keadaan beriman sepenuhnya setiap masa, kita pelu menjaga dan mempertahankan iman dari kerosakan atau runtuhnya iman.Bagi tujuan meningkatkan Iman ,ita terhadap Allah swt, Imam Ghazali memberikan beberap kaedah seperti berikut:

1. Yaqin
2. IKhlas.
3. Mengerjakan amalan sunat
4. isiqamah
5. Bertatsusila atau tertib.

Hurain.

1. Yaqin: Iaitu meyakini bahawa ke enam-enam rukun iman , tanpa sedikitpun ada syak. zan dan waham.

2. Ikhlas: Ikhlas ialah melakukan sesuatu dengan niat yang bersih dari pengaruh selain dari kerana Allh semata-mata. Oleh kerana ikhlas ini berhubung rapat denag pengetahuan Allah, hanya Allah sahaja yang mengethua sama ada sesorang itu ikhlas atau tidak.

Dalam stau hadis Qudsi Allah berfirman yang bermaksud,

"Ikhlas adalah satu rahasia dalam rahasia-rahasiaKu. Aku titiskan ia dalam hatihamba-hambaku yang Aku kehendaki".

3. Mengerjakan amalan sunat: ASmalan sunat dapt meningkatkan iman setelahmelakukan amalan yang wajib. Melaui amalan sunat akan menambahkan lagi ganjaran pahala dan meninggikan pangkata dan darjat di syurga. Dengan amalan sunat juga dapat menjauhkan melakukan perkara-perkara ynag maksiat.

4. Istiqamah beramal: Amalan yang berterusn atau istiqamah akan dapat menetapkan iman dan dapat mendirikan benteng iman dari gangguan nafsu dan syaitan.

Sahabat bertnya kepada Rasulullah saw, "Apakah amalan yang paling disukai Allah?'
Sabda rasulullah saw, "Sebaik-baik amalan ialah amalan yang kekal (bererusan) walaupun sedikit".

5. Bertatasula atau terttib: Ia-itu beradab sopan sebagaiman di terangkan oleh Al Quran dan Rasulullah. Tanpa melakukan ibabat secvara tertib secara zahir dan batinnya, tak mungkin seseorang dapat melaksana kan dengan khusyuk atau sempurna.
difardhukan.

Semoga dengan mempunyai kaedah yang dihuraikan di atas tadi seseorang itu dapat melakukan kewajipan terhadap Allah swt, dengan bersungguh-sungguh dan penuh sabar dan dapat meninggalkan perakara yang dipengaruhi nafsu dan gejala-gejala kemaksiatan.

No comments: