Thursday, July 9, 2009

Kewajipan berzakat

KHAMIS, 09 JULAI 2009/ 15 REJAB 1430 H,

Zakat ertinya kesucian dan kebersihan. Menurut istilah syarak ialah, mengeluakan sebahagian harta atau bahan makanan yang utama mernurut ketentuan dan ukuran yang ditentukan oleh syarak. Zakat mulai disyariatkan pada tahun ke 11 H. Adapun harta yang dikenakan zakat itu terdiri dari:

1. Binatang-binatang ternakan spt sapi, kerbau. lembu, kambing, biri-biri dan kibas.
2.tanam-tanaman dan buah-buahan yang menyengangkan misalnya padi, jagung, gandum, tamar dll.
3. Emas dan perak
4. Harta benda perdagangan.

Zakat boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu:

1. Zakat harta- zakat ini hanya wajib di atas orang yang kaya sahaja. Zakat harta ialah mengeluarkan sebahagian harta menurut ukuran yang tertentu, bila harta itu telah sampai nisabnya, kepada lapan golongan iaitu:

1. Orang fakir
2. Oranag miskin
3. Amil
4. Mualaf
5. Hamba
6. Orang ynag berhutang banyak
7. Yang maksud dengan sabillilah.
8. Orang musafir


Hadis menyatakan:

"Dari Ibnu Abbas r.a, Bahawasanya Nabi saw, telah mngutus Muaz ke Yaman, lalu beliau berkata:
Ajaklah mereka kepada pengakuan, bahawa tiada ada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Aku Rasulullah. Maka jika mereka telah mentaatinya yang demikian itu, maka beritahukan kepada mereka, bahawa Allah mewajibkan solat lima kali sehari semalam di atas mereka. Maka jika mereka telah mentaati pula yang demikan itu, beritahukan pula kepada mereka, bahawa Allah telah mewajibkan zakat di atas mereka, yang dipungut dari orang kaya mereka, dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka".
-( Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

2. Zakat fitrah - Zakat fitrah dinamakan juga zakat diri, ertinya zakat untuk mesucikan badan atau jiwa. Zakat fitrah dikeluarkan sebahagain dari makanan ynag utama menurut ukuran ynag ditentukan oleh agama, ynag diwajibkan di atas tiap-tiap seseorang, baik kaya mahu pun miskin, lelaki dan perempuan, tua atau muda sesudah selesai mengerjakan puasa Ramadhan triap-tiap tahun.

Firman Allah swt. Maksudnya, "Ambillah (Ya Muhammad) sebahagian harta mereka untuk dijadikan zakat, guna mensucikan mereka dan pembersihan mereka".-( Surah At Taubah: 102)

Hadis Nabi saw, yang bermaksud, "Dari Ibnu Umar berkata: Telah diwajibkan oleh Rasulullah saw zakat fitrah di bulan Ramadhan atas setiap orang, satu gantang tamar".
- (Riwayat Al Bukhari dan Muslim)

No comments: