Friday, May 14, 2010

Tujuan Hidup dalam slam

Jumaat,14 mei 2010/29 Jamadilawal 1431


Agar kesempatan hidup yang dikurniakan Allah tidak dipersia-siakan, Allah mencipta manusia bukan sia-sia atau tanpa tujuan.Tetapi manusia akan dinilai , ditimbang akan amalan-amalan yang dilakukan semasa hidupnya di dunia, apabila tibanya masa di akhirat (bila qiamat nanti)

Secara ringkasnya Tujuan hidup dalam Islam ialah:

1.Untuk mengabdikan(Menurut perintah Allkah) dirinya seluruhnya kepada Allah.

Tujuan hidup manusia di dunia ini ialah untuk beribadat kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah melalui syariatnya sebagimana yang di sampaikan oleh Rasullulah saw. Firman Allah swt.

Bermaksud "Dan Aku tidak jadikan jin dan mnausia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah."

( Surah Al-Zariat:56)

Beribadat dalam ertikata:

1. Menyebah dan beribadat kepada Allah semata-mata, dengan mengatur dan menjalani segala bidang kehidupan dunia lahir dan bathin, dan segala kegitan manusia berupa muamalah dilakukan dalam bentuk menmgabdikan diri kepada Allah swt.


2. Untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi.

Manuusia diciptakan Allah untuk menjadi Khalifah dibumi ynag diciptkan olehNya. Sejak Nabi Adam lagi Allah melantik beliau menjadi Khalifah Nya untuk mentadbirkan bumi ini hinggalah kepada keturunan Nabi Adam.Khalafih Allah dibumi iaalha unbtuk melaksanakan undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan oleh Allah melalui pendidikan , penghayatan dan melaksanakan tukas-tugas sebagaiana ynag ynag di tetapkan oleh agama Isam.

No comments: