Saturday, November 20, 2010

Hudud

Sabtu, 20 November 2010/13 Zulhijjah 1431

Hudud (bentuk jamak); Dari segi bahasa bererti beberapa batas atau dinding.

Dalam istilah syarak ialah: Nama salah satu kejahatan (jarimah) yang mengenai harta benda orang lain-lainya. Hukuman ini dinamakan juga hukuman HUDUD untuk semua jenayah, dan hukumnan HAD untuk salah satu jenayah.

Hukuman hudud ini adalah hukuman yang ditentukan batasnya, yang berupa hak Allah dan tidak dapat dimaafkan oleh manusia.

Ulamak fiqah membahagikan hukuman kepada:
1. hukum jenyah:merupakan hkum yang bersangkutan dengan jiwa dan jasmani manusia, spt pembunuhan, melukai atau merosakkan salah satu anggota di badan orang
2. Hukum hudud.: merupakan hkum yang bersangkutan dengan harta benda, orang, keturnan, keagamaan dan akal fikiran.

Tapi jika ditinjau dari segi hukum, kedua-duanya dapat di namakan HUDUD.


Islam mengadakan hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang didasarkan kepada Al Quran dan sunnah rasulullah, yang bertujna untuk memelihara jiwa, kehormatan diri, harta benda dan sebagainya.

Bila mana orang telah mengerti bahawa pembunuhan itu hukumnya harus dibunuh pula, ynag berzina hukumnya direjam dan orang yang mencuri hukumnya dipotong tangan, tentulah masing-masing akan menjauhkan diri dari perbuatan keji itu.

Jarimah(jenayah) atau kejahatan boleh dibahagikan kepada 3 bahagian:

1. Jenayah qisas dan diyat
2. Jenayah hudud
3. Jenayah takzir.

Jenayah qisas dan diyat - iaitu jenayah yanghukmannya berbalasan atau dibayar diyat (denda0, iaitu berhutang nyawa dibayar dengan nyawa, berhutnag anggot adibayar dengan anggota menurut ketentuan-ketentuannya atau dibayar dengan denda menurut ukurannya, bila ada hal-hal ynag membolehkan denda.

a) jenayah qisas aialh jenanaah yang berupa:

1. Pembunihan dengan jalan disengaja
2 Menghilangkan dengan disengaja salah satu badan orang lain.
3. Melukakan orang lain dengan disengajakan.
(HUkuman hanya berbalasan)

b) Jenayah diyat ialah jenayah ynag sehubungan dengan qusas juga, tetapi dilakukan menurut ketentuan iaitu:

1. Bila hukuman qisas dimaafkan , baik oleh yang bersangkutan mahupun oleh wali yang bersangkutan.
2. Bila terhalang melaksanakan hukuman qisas krena sebab syar'i seperti hilang anggota ayang akan diqisas sakit dna lain-lainya.

3. Bila pembunuhan itu pembunuhan yang serupa disengajakan.
4.Bila pembunuhan itu pembunuhan yang keliru (tersalah)
5.Bila melukai atau menhgilangkan anggota orang lain disebabkan keliru pula.

Jenayah hudud meliputi tujuh jenis kejahatan iaitu:

1. Jenayah penzinaan
2. jenayah menuduh orang berzina (qazaf)
3. Jenayah minum arak
4. Jenaah pencurian
5. Jenayah murtad
6. Jenayah penyamun (hirabah)
6. Jenayah pemberontakan ( boughat)

Jenayah takzir iaitu satu jenayah yang hukumnya hanya diberi hukumna takzir.

Iaitu memberi teguran atau ajaran terhadap seseorang yang telah bersalah, yang kesalahannya itu tidak dijatuhi hukuman HAD atau QISAS. Baik jenayah takzir, mahupun hukumannya pada umumnya siseahkan kepada WALIYUL AMRI (penguasa dalam negara, atau hakim di pengadilan)

No comments: