Monday, November 1, 2010

Islam itu bersaudara bukan berpecah-belah

Isnin, 1 November, 2010/24 Zulkaedah 1431

Firman allah dalam surah Ali 'Imran: 161.

"Dan berpganglah kamu semuanya kepada tali Allah(agama allah),dan janganlan kamu bercerai berai,dan ingatlah kamiu nikmat Allah klepada kamu ketka kamu dahulu (masa jahiliah0 bermusuh-musuhan, mak Allah telah mnejinakkan antara hati-hati kamu itu, lalu jadilah kamu itu dengan nikmat Allah orang-orang yang bersaudara".

Nabi Muhammad sw bersabda,

" Hendaklah kamu menjadi hamba-amba Allah yang bersaudara sebagiman Allah memerintahkan kamu".
(HR Muslim dan Perawi yang lain)

Nabi saw juga bersabda:

"Sesungguhnya orang yang palain dicintai oleh Allah di kalangan kamu ialah mereka yang berjinak-jinak dan berusaha menjinakkan hubungan antara satu sama lainnya. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah di antara kamu ialah orang-orang yang menyebarkan perbuatan umpat-mengumpat dan orang-orang yang memecah-belahkan di antara para saudara".

- (HR at Tibrani)

nabi saw bersabda:

" Hendaklah kamu meramaikan kawan, sesungguhnya tiap-tiap orang mukmin itu adalah syafaat di hari qiamat".

- (HR Ibn an Najjar)

Tiga perkara yanag da pada seseorang maka orang itu dapat kemanisan ima; Allah dan rasulNya adalah paling dicintai lebih dari selain kedua-duanya. Ia mencintai seorang , tidak ia cinta kecuali kerana Allah: ia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci kalau ia dicampakkan ke dalam neraka".

- (HR al Bukhari dalam kita sahihnya)

Nabi saw bersabda: " Tidak sempurna iman seseorang dari kamu itu, sehingga ia berasa suka saudaranya medapat apa yang disukai untuk dirinya sendiri".

-(HR Bukhari dan Muslim)

Sabda nabi saw, " Tiap-tiap orang islam di atas orang Islam adalah haram darahnya, hartanya dan kehormatannya".

- (HR Muslim)

Sabda rasululah saw:

"Sesiapa yang mengahuskan kedukacitaan seorang mukmin dari berbagai kedukacitaan di dunia ini, mak Alllah hapuskan kedukaan dari b`erbagai kedukaan di akhirat daripadanya. sesiapanynag memudahkan orang susahm n naka Allah memudahkannya di dunai dan di akhirat. Sesiapa yang menutup aiab sesorang islam maka Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat.Sllah sentiasa menolong hambaNy selagi hambanya itu menolong saudaranya. Sesiapa yang menjalani satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya satu jalan ke syurga. Tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah di sisiNya. Sesiapa sambil membaca kitab Allah (al Quran) dan mempelajarinya bersama di antara mereka kecuali turunlah ke atas mereka petolongan, mereka dilimpahi rahmat, malaikat menaunginya, dan Allah menyebut nama mereka di kalanagan orang yang ada di sisinya . Sesiapa yang lamabat amalnya maka tidak disegerakan dekatnya kepada Allah"

-( HR Muslim)

No comments: