Tuesday, August 25, 2009

Pengertian as-Sunnah

Selasa, 25 Ogos 2009/4 Syaaban 1430H

Mengikut istilah para ahli hadith, As-Sunnah bererti segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw, dalam bentuk qaul (ucapan), fi'il (perbuatan), taqrir, akhlak, sopan santun ataupun usaha perjuangannya, samada sebelum ataupun setelah dilantik menjadi rasul.
Menurut sebahagiaan ahli hadith, dalam hal ini sunnah sama erti nya dengan hadith.

1. Hadith qauli (as-sunnah dalam bentuk ucapan)i alah segala ucapan Nabi yang ada hubungannnya denan pembinaan hukum seperti sabda Nabi saw,
"Sesungguhnya segala amal perbuatan (harus disertai) dengan niat. (HR . Asy-Syaikhani)

2. Hadith fi'il (as sunnah yang berupa segala perbuatan Nabi saw yang diberitakan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah, dan lain-lain seperti tentang dan cara melaksanakan solat, cara menunaikan ibadat haji, cara sopan santun , melaksanakan puasa dan cara menyelenggarakan pengadilan dengan menggunkan saksi dan sumpah.

3. Hadith taqrir ialah segala perbuatan sahabat yang diketuai oleh Nabi saw . Perbuatan-perbuatan tersebut ada yang diarkan saja (pertanda Nabi merestuinya) dan disebut Hadith Taqrir Sukuti.Ada pula yang dengan tegas dinyatakan kebaikan atau kebenarannya.

Contoh: hadith yang meriwayatkan bahawa Khalid bin Walid ra makan daging biawak (dhab). daging itu dihidangkan kepada nabi saw, tapi Baginda tidak memakannya. Beberapa sahabat bertanya kepada baginda,

"Apakah makanan ini haram dimakan, Ya rasulullah?. Baginda menjawab : "tidak. Akan tetapi makanan tersebut tidak terdapat pada kaumku dan aku tidak menyukainya"

Menurut ulama usul, As Sunah iitu ialah segala sesuatu yang merupakan sumber dalil syara', baik dari Al Quran ataupun dari Hadith Nabi ataupun hasil ijttihad para sahabat. Contohnya ialah membukukan al Quran dan mengajak manusia untuk membaca al Quran dengan sistem bacaan, serta pelembagaan hadith. Selain dari sunnah adalah bid'ah.Antara dalil yang menunjukkan bahawa ijtihad sahabat dapat dijadikan sumber syara' ialah sabda Nabi saw yang bermaksud,

"Kamu wajib mengikuti Sunnahku dan sunnah Khulafar ar Rassyidin sesudahku"

Para ahli fiqah memahamkan bahawa as-sunnah ialah segala ketetapan yangberasalm dari nabi saw dan bukan hukumm fardhu ataupun hukum wajub.enurut mereka, As-sunah merupakam salah satu hukum yang lima, iaitu wajib, sunat, haram makruh dan mubah (harus).Yang tidak termasuk kelima hukum ini disebut bid'ah.

No comments: