Saturday, November 8, 2008

Sabtu, 8 November 2008/ 10 Zulkaedah 1429

Daripada Ibnu Mas'ud r.a. ia berkata, Aku mendengar Nabi saw bersabda:, " Tiada hasad melainkan pada dua orang lelaki. Lelaki yang diberikan kepadanya oleh Allah harta benda maka diukuasakannya untuk membinasakannya pada kebenaran. Dan lelaki yang diberikan kepadanya oleh Allah akan hikmah maka ia menghukumkan dengannya mengajarkannya kepada manusia"

Menurut hadis ini tiada boleh hasad melainkan kepada dua orang.

Pertama: Lelaki yang diberikan kepadanya hartabenda lalu diperkuasakan hartanya itu untuk dibinasakannya atau dugunakannya habis-habisan kerana kepada kebenaran atau kepada pekerjaan yang baik menguntungkan masayarakat dan memberi faedah kepada orang ramai. Maka lelaki yang seumpama ini amatlah terpuji di sisi orang ramai, kerana hartanya itu digunakan kepada jalan yang baik dan benar.

Kedua: Lelaki ynag diberilkan kepadanya hikmah atau pengetahun maka dihukumkan di antara manusia menurut hikmahnya itu dengan 'adil dan diajarkan pula hikmah pengetahuannya kepada manusia lain supaya tersebar dan bertmbah-tambah faedahnya,

Hanya kedua sifat lelaki seperti di atas yang patut diteladani untuk mendapatkan sebagaimana yang didapati oleh keduanya. Kerana apa yang didapati oleh keduannya adalah pokok segala sesuatu menyebabkan kejayaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di kahirat kelak.

No comments: