Wednesday, November 5, 2008

Tiap-tiap seorang bertanggungjawab

Rabu 5 November 2008

Daripada Abdullah bin Umar ia berkata: Aku menmdengar rassulullah saw. bersabda: "Tiap-tiap kamu pengembala (penjaga) dan tiapa-tiap kamu disoal (bertanggungjawab) daripada pengembalaannya (pengembalaannya), Raja itu pengembala (penjaga) dan disoal daripada rakyatnya, Dan lelalki itu pengembala (penjaga) pada ahlinya dan ia disoal daripada pengembalaannya (penjagaannya), Dan perempuan itu pejaga pada rumah suaminya dan ia disoal daripada penjagaannya, Dan khadam itu penjaga pada harta tuannya dan disoal daripada penjagaannya. Ia berkata: dan menyangka aku sesungguhnya ia berkata: Dan lelaki itu penjaga pada harta bapanya dan disoaal daripada penjagaannya, dan tiap-tiap kamu penjaga dan bertanggungjawab pada rakyatnya(penjagaanya)

Keterangan:

1.Hadis tersebut menerangkan bahawa tiap-tiap manusoa tiada terlepas daripada mempunyai tenggubgjawab seperti contoh yang diberikan kepada tiap yang memegang tanggungjawab di atas.

2. Ringkasnyatuiap-tiap seorang di dunia ini adalah penjaga, pentadbir, pengasuh dan pemimpin menurut kedudukan serta kewajiban masing-masing di dalam lapangan hidup. Maka penjagaannya, pentadbirannya, pengasuhannya dan pemimpinannya, semuanya itu akan disoal di akhirat nanti. Oleh itu berwaspadalah.

No comments: