Wednesday, October 13, 2010

Apa itu jihad ?

Rabu, 13 Oktober, 2010/5 Zulkaedah 1431

Definisi Jihad: Yang bererti kekuatan usaha, susah payah dan kemampuan.

Menurut istilah syar'i: "Al jihad ertinya memerangi orang kafir, iaitu berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan baik berupa pekataan atau perbuatan.

Jihad ada 3 jenis:

1. Jihadmelawan musuh yang nyata.
2. Jihad melawan syaitan
3. Jihad melawan hawa nafsu.

Istilah jihad digunakan juga untuk melawan hawa nafsu, syaitan dan orang-orang hasik. Adapun melawan hawa nafsu, ia nitu dengan belajar agama Islam (belajar dengan benar) lalu mengamalkannya kemudian mengajarkannya. Adapun jihad melawan syaitan dengan menolak segala bentuk syubahat dan syahwat yang sellau dihiasi oleh syaitan. Jihad melawan orang fsik dengan tangan, harta, lisan dan hati. Adapun jihad melawan orang-orang fasiq dengan angan lisan dan hati.

Jihad tidak dikatakan jihad yang itu sebenarnya melainkan apabila jihad itu ditujukan untuk mencari wajah allah, mengakkan kelaimatnya,menmgibarkan panji kebenara, menyingkirkan kebatilhaan an dan menyerahkan segenap jiwa raga untyuk mencari keridhaan Allah swt. ASkan tetapi bial seseorang berjihad untuk mencari dunia, maka tidak dikatakan jihad yang sebenar.

Jihad merupakan seutama-utama amal. allah berfirman dalam al Quran:
1. Al Baqarah: 190, 193. 216

2. Ali mran: 142

3. An Nisaa': 95
4. At Taubah:73
5 Al Anfal: 74,

6. Al Hajj :78

7. Al Furqan: 52

8. Ash Shaaf: 11

Abdullah bin Mas'ud as berkata:

"Aku pernah bertanya kepada Rasullulah saw" "Amal apa yang paling utama?. "Rasulullah saw menjawab, " Solat pada waktunya. "Aku bertanya lagi: "Kemudian apa?" beliau saw menjawab: " Berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi, " Kemudia apa lagi?". Beliau saw menjawab;: "Jihad fii sabiililil -laah".

No comments: